..  TechnOV
 
PROFIEL: OKAN


Voor wie is deze richting?

"Een anderstalige nieuwkomer kan als regelmatige leerling tot het onthaaljaar toegelaten worden wanneer hij voldoet aan de volgende voorwaarden:


1) op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn;
2) een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven;
3) niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;
4) onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
5) maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.

Op vraag van de school kan voor individuele leerlingen in uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden van de eerste, tweede en vijfde toelatingsvoorwaarde afgeweken worden.
Deze aanvraag afwijking voor individuele leerling van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (Bijlage 1) moet gestuurd worden naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (zie punt 8). De afwijkingsaanvraag wordt vergezeld van een ondersteunende motivering van het betrokken CLB.
Voor de regularisatie van de laattijdige inschrijving van de anderstalige nieuwkomer zal geen afwijking gevraagd worden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Voortaan zal deze laattijdige inschrijving geregulariseerd worden door de school."

Profiel van OKAN-leerling


• Okan is niet voor leerlingen uit het Franstalig onderwijs, tenzij zij ook aan de voorwaarden voor anderstalige nieuwkomers voldoen!!
Leerling die in aanmerking kan komen, mag maximaal 1,5 jaar les gevolgd hebben in Franstalig onderwijs

• Okan is niet voor leerlingen die in secundair onderwijs worden ingeschreven in kader van uitwisselingsprogramma


Een leerling kan Nederlands volgen in het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers indien
1. hij vóór eind december van het schooljaar 12 jaar of géén 18 jaar geworden is.
2. bij de inschrijving maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijft
3. het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal heeft
4. het Nederlands onvoldoende beheerst
5. niet langer dan 9 maanden in een Nederlandstalige school les gevolgd heeft

Op voorwaarde 1, 2 en 5 kan afwijking aangevraagd worden: zie brief 23-06-2010 van Veerle Merckaert:
1. leerling die 11 jaar is en een gelijkwaardigheid heeft met Belgisch getuigschrift van lager onderwijs (kopie van gelijkwaardigheid bij aanvraag voegen!)

leerling die 18 jaar is en een gelijkwaardigheid heeft met een 2e lj 2e graad of 1e lj 3e graad.
(na kort studietraject maakt hij kans op een diploma secundair onderwijs)
(kopie van gelijkwaardigheid bij aanvraag voegen!)

leerling die tussen 1 september en 31 december 18 wordt. (kan vóór 18e verjaardag niet terecht in inburgeringstraject. Studietraject speelt hierbij geen rol)

2. leerling was eerder niet ingeschreven in een school in België en kent onvoldoende Nederlands

leerling heeft hier in verleden langer dan 1 jaar verbleven, heeft ondertussen in buitenland verbleven en kent onvoldoende Nederlands

kandidaat-vluchteling die door FEDASIL over de taalgrens werd opgevangen en wordt overgeplaatst naar asielcentrum of opvangfaciliteit in Vlaanderen
of die na statuut van vluchteling wordt toegewezen aan Vlaams OCMW

leerling die hier al langer dan 1 jaar verblijft maar onvoldoende Nederlands kent
(moet blijken uit een onderbouwde, geïndividualiseerde motivering van CLB)

5. leerling die langer dan 9 maanden ingeschreven is in Nederlandstalig onderwijs maar Nederlands niet beheerst.
(moet blijken uit een onderbouwde, geïndividualiseerde motivering van CLB)

leerling van trekkende bevolking, al langer in België en ingeschreven in Nederlandstalig onderwijs maar onregelmatige schoolloopbaan en onvoldoende Nederlands beheerst.
(moet blijken uit een onderbouwde, geïndividualiseerde motivering van CLB)

 

 


|urenpakket| |overzicht|