..  Virgo Plus
 

 • Het opvoedingsproject van Virgo Plus

   

  Mensen maken school

   

  Het schoolteam ondersteunt en begeleidt op een deskundige manier de ontplooiing van de leerlingen, bijgestaan door het C.L.B. In een open communicatie willen we dialogeren met de ouders, die achter ons schoolproject staan en eraan kunnen participeren.

  Jongeren worden steeds meer uitgedaagd om hun plaats te zoeken in een maatschappij met een sterk groeiende religieuze, culturele en sociale diversiteit. Onze school staat open voor alle leerlingen, van welke herkomst, religie of sociale achtergrond ze ook zijn. Daarbij is het respect voor ieders anderszijn essentieel. Waarden als zelfdiscipline, verantwoordelijkheid, respect en solidariteit zijn vanzelfsprekend. Op die manier groeien leerlingen in het beter samenleven. De voorbeeldfunctie van de leerkrachten helpt hen daarbij.

   

  Wij willen een warme school zijn waar iedereen samenwerkt, waar de leerlingen een goede band hebben met hun leerkrachten en met elkaar, waar iedereen, leerlingen, opvoeders, secretariaatsmedewerkers, onderhoudspersoneel, leerkrachten en directie, zorgzaam en respectvol omgaan met elkaar. 

  De persoonlijke band en hartelijkheid tussen alle Virgoplussers maakt onze school tot een gezellige school.

   

  De school maakt mensen

   

  Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap K.O.V. en is gespecialiseerd in wetenschappelijke, sociale en commerciële opleidingen, zowel theoretisch als praktisch.

  We kiezen voor kwalitatief onderwijs en een motiverende en positieve schoolcultuur. 

  We willen de totale persoon van de jongeren ontwikkelen: dit betekent dat we zoveel mogelijk de verschillende intelligenties (zoals verbale intelligentie, ruimtelijke intelligentie,…) willen ontwikkelen en de competenties ontplooien en versterken die hierbij kunnen helpen. Hierbij stellen we 5 grote doelstellingen voorop:

  Ontwikkelen van het leren leren

  In de huidige maatschappelijke context kan het behalen van een diploma geen doel op zich zijn. Daarom willen we onze leerlingen een degelijke basis bieden om verder te studeren of om zich op de arbeidsmarkt te kunnen realiseren.

  De jongeren leren en ontdekken een efficiënte studiemethode. Zo ontwikkelen ze hun studiecompetenties. De school engageert zich om alle jongeren de mogelijke kansen te geven om voor iedereen leerwinst te bekomen, via o.m. culturele uitstappen, het werken aan een minionderneming, projectdagen… en een uitgewerkt zorg- en taalbeleid.

  De school wil haar bijdrage leveren in het zelfstandig leren en werken op weg naar levenslang leren. Het is onze taak hen zelfstandig te leren omgaan met de moderne informatiestromen en hen tegelijkertijd alle informatie kritisch leren analyseren.

   

   

  Bouwen aan het leren kiezen

  De jongeren leren geleidelijk zelf kiezen. Ze krijgen inzicht in de studiekeuze die bij hun mogelijkheden past. De school zorgt ervoor dat de eigen competenties van de leerlingen ontwikkeld worden.
  Zo leren jongeren vanuit verantwoorde motieven kiezen, beslissen en handelen.

  Dankzij onze nauwe samenwerking met bedrijven en zorginstellingen hebben de leerlingen een realistisch beeld van hun eventuele toekomstige werkomgeving.

  Sociale vaardigheden laten ontwikkelen

  De jongeren leren omgaan met verschillen. Ze leren op school verdraagzaam zijn. Hierbij tonen zij respect voor zichzelf, de anderen en de gemaakte afspraken.

  Leerlingen evolueren in hun sociale vaardigheden met de klasgroep als basis. Ze leren met elkaar, van elkaar, samen met de volwassenen van de school. Ze groeien vanuit de klasgroep, eventueel via de leerlingenraad naar het schoolniveau. Zo is, op het einde van hun loopbaan, de stap naar de maatschappij haalbaar.

  Komen tot zin voor verantwoordelijkheid

  De jongeren leren hun verantwoordelijkheid nemen tegenover zichzelf, de persoonlijke leefomgeving en de maatschappij. Aandacht voor het milieu, afspraken rond gezondheid en hygiëne en opvoeden tot burgerzin zijn hierbij belangrijk.

  Op weg naar een diepe zingeving

  Zoals in de missie verwoord, willen wij onze leerlingen verbonden weten met de diepere waarden van het leven. De evangelische waarden van Christus zijn onze inspiratiebron en onze gids, in een blijvende dialoog met andere godsdiensten en levensbeschouwingen. 

  Luisterend naar de tekenen van de tijd

   

  Wij zijn ervan overtuigd dat we dit alleen maar kunnen realiseren, als we op een doordachte wijze gebruik maken van de middelen van deze tijd: ICT, moderne communicatie, recente onderwijsvernieuwingen… .

  Daartoe is een voortdurende navorming van ons personeel een noodzakelijke voorwaarde.

  Tal van projecten binnen de verschillende structuuronderdelen van de school hebben als doelstelling de interculturele dynamiek te bevorderen. Tegelijk hebben we veel aandacht voor onze Vlaamse tradities en de culturele en maatschappelijke gebruiken.

  Daarnaast kiezen we elk schooljaar een pedagogisch onderbouwd thema dat als rode draad doorheen het schooljaar loopt. Op die manier ondervinden leerlingen dat zij tijd nodig hebben en ook krijgen om te groeien, dat schakels samen een ketting vormen…

 •