..  Het College
 

Pedagogisch project 2020-2021


 

Het opvoedingsproject van Het College

 

Met de missie van het KOV als algemene achtergrond wil Het College een humaniora-school zijn. Het humanistische begrip ‘humaniora’ betekent ‘meer mens worden’ en vormt het uitgangspunt van het opvoedingsproject van Het College. We reiken gedurende zes jaren handvatten aan om onze leerlingen te sterken in hun zoektocht om talentvolle, sociale en verantwoordelijke wereldburgers in een veranderende samenleving te worden.

 

1. Meer mens worden door je talenten te ontwikkelen

 

Mensen beschikken over talenten. Talent is aanwezig in elk kind, ongeacht welke achtergrond het kind heeft. Het is belangrijk dat elke leerling zijn of haar talenten leert kennen én ontwikkelen. We moeten hier onze verantwoordelijkheid nemen en de capaciteiten, interesses en vaardigheden van onze leerlingen zien, waarderen en verder laten groeien. De school neemt haar verantwoordelijkheid door een veilige speel- en leeromgeving te creëren waarin de leerling aftastend zijn eigen intellectuele, sociale en sportieve vermogens kan uitdagen.

 

1.1   Talent ontdekken ...

 

Onze leerlingen moeten hun talenten ontdekken. Het College helpt daarbij. Tijdens de lessen en diverse activiteiten, zoals sprekers, ontmoetingen met mensen uit verschillende beroepsvelden, uitstappen en reizen, doen de leerlingen nieuwe ervaringen op. De eerste graad vormt daarbij de belangrijkste ontdekkingsfase. Het grote aanbod aan studierichtingen in de tweede en derde graad maakt dat de leerlingen hun talent naar eigen interesse kunnen uitbouwen.

 

Oriënteren vormt in Het College een essentieel onderdeel van het pedagogisch project. Keuzes maken is voor iedereen moeilijk. Een foute keuze kan demotiverend werken. Door ons zoveel mogelijk te concentreren op de talenten van onze leerlingen focussen we op de positieve kant van het kiezen.

 

Een correcte studiekeuze is onontbeerlijk, zowel voor leerlingen, ouders als de school. Een leerling die een juiste keuze maakt, voelt zich goed op school. Dit ontgaat de ouders uiteraard niet. Bovendien werkt een school goed wanneer de leerlingen zich goed voelen bij hun keuzes en in hun studierichting. Daarom kiest Het College bij elk nieuwe stap voor een persoonlijke begeleiding bij de studiekeuzes.

 

1.2   ... dat vandaag ontwikkeld moet worden ...

 

Talent is bij elke leerling aanwezig. Talent tot uiting laten komen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leerling, de school en de ouders. We sporen elke leerling aan om zijn of haar capaciteiten ten volle te benutten. De ouders zijn hierbij een belangrijke partner in het opvoedingsproject. De school ondersteunt de leerlingen en de ouders hierin. De leerlingen van het topsportproject worden daarnaast ook begeleid door vakspecialisten in volleybal. Samen met de opvoeders, spelen de trainers een belangrijke rol in het benutten van al de capaciteiten.

 

Studeren leert niet iedereen vanzelf. Je moet leren leren. Tijdens de eerste jaren van Het College maken onze leerlingen kennis met verschillende studiemethodes. Gaandeweg ontwikkelen ze vanuit elk vak een eigen studiemethode waarbij de zelfstandigheid en het rendement telkens verhogen. We vragen van onze leerlingen dat ze hun leerproces in eigen handen nemen zodat ze op het einde van hun schoolloopbaan voldoende voorbereid zijn op een leven lang leren.

 

Leerlingen moeten op school uitgedaagd worden. Een instrument dat hiertoe bijdraagt, is de evaluatie. Regelmatige zelfevaluatie en evaluatie door medeleerlingen horen het leerproces bij te sturen: leerkracht en leerling weten of de geteste leerstof goed verwerkt is. Essentieel is wel dat evaluatie gezien wordt als een leermoment. Kennis, reflectie op het eigen leerproces en attitudes horen daarbij centraal te staan.

 

1.3  ... met het oog op de toekomst

 

Talent moet je ontwikkelen met oog voor de toekomst. Onze leerlingen worden gestimuleerd actieve verantwoordelijke burgers te zijn dankzij de goede contacten op school, zowel met het schoolteam als met medeleerlingen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, verwacht de school van iedere leerling respect voor zijn medeleerlingen, het schoolteam en de schoolinfrastructuur. Door de (middag)activiteiten, uitstappen, lessen, reizen, lessen sociale activiteiten (SOAC), ... krijgen zij de mogelijkheid hun sociale vaardigheden te versterken. Voor de topsportleerlingen volleybal zijn deze sociale vaardigheden zeer belangrijk. Aangezien volleybal een ploegsport is, is het voor de spelers noodzakelijk om als team goed te kunnen functioneren en evolueren.

 

Onze leerlingen volgen een algemene theoretische opleiding die hen voorbereidt op latere studies. Dit betekent dat vele vakken niet direct toepasbare kennis en vaardigheden aanbrengen maar het denken en de culturele vaardigheden ontwikkelen. De studieloopbaan in Het College vormt daarom geen finaliteit: ze bereidt de leerlingen voor op hogere studies. Niet alleen de specifieke kennis en vaardigheden bij elk vak maken daar deel van uit, maar ook de onderzoekscompetentie of geïntegreerde proef (6 TSO Topsport): leerlingen leren hoe ze (begeleid) zelfstandig een onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren, erover rapporteren en reflecteren.

 

Onze school is een Nederlandstalige school. Een grote taalachterstand kan alleen worden weggewerkt mits een grote inspanning van zowel de leerlingen als de ouders. Om de slaagkansen hier en in het hoger onderwijs te versterken, werkt Het College in alle vakken intensief rond taalbeleid. Hierbij staat het inoefenen van de schooltaal, de specifieke vaktaal en het academisch taalgebruik centraal en worden de leerlingen in hun taalvaardigheid verder ondersteund.

 

2. Meer mens worden te midden van andere mensen

 

Meer mens word je te midden van andere mensen. Dat betekent rekening houden met je medemensen: behandel een medemens zoals jij zelf behandeld wil worden. Een respectvolle omgang met medeleerlingen, schoolteam en schoolinfrastructuur vormt de basishouding in Het College. Pestgedrag en storend gedrag waarbij je medeleerlingen verhindert deel te nemen aan het schoolgebeuren, worden omgebogen tot een respectvolle houding. We streven naar een sfeer waar iedereen de ruimte heeft om zichzelf te zijn en interesse kan tonen in de ander, waarbij we elkaars grenzen respecteren.

 

Daarnaast wil Het College elke partner van de school – directie, leerkrachten, opvoedend personeel, onderhoudspersoneel, leerlingen en ouders - betrekken bij het schoolgebeuren. Elke partner krijgt de nodige inspraak en alle kansen om zich te engageren. Iedereen neemt hierbij zijn of haar verantwoordelijkheid. We trachten zo efficiënt en transparant mogelijk te communiceren.

 

3. Meer mens worden in een snel veranderende omgeving

 

Onze samenleving verandert sneller en sneller en vraagt daardoor flexibiliteit van het schoolteam, de leerlingen en de ouders. Deze continue verandering heeft implicaties op het beleid en de werking van de school. Het College gaat actief op zoek naar vernieuwingen om het onderwijsproces, de onderwijsinhoud en het beoogde resultaat van de onderwijsinspanningen aan te passen aan de evoluties in de samenleving.

 

Interactief en uitdagend onderwijs integreert ICT-toepassingen. Regelmatige investeringen, een degelijk ICT-beleid en regelmatige bijscholingen helpen hierbij. Hulpmiddelen, zoals een elektronisch leerplatform, een gedigitaliseerd leerlingendossier en puntenboek voor de leerkracht ondersteunen de dagelijkse onderwijspraktijk.

 

4. Meer mens worden als zinzoeker en zingever

 

De mens is een zinzoeker én een zingever. Het College wil dit proces van zinzoeken en zingeven bij leerlingen mee op gang brengen vanuit een katholieke inspiratie en christelijke waarden en deugden. Geloof, hoop en liefde zijn daarbij onze leidraad.

 

Te midden van de culturele en religieuze verscheidenheid dialogeren we op een respectvolle manier met andere levensbeschouwingen.

 

5. Meer verantwoordelijke mens worden

 

Onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, hun gezondheid, hun omgeving en de maatschappij. We besteden ook aandacht aan het leerproces van de individuele leerling, aan gezondheid, burgerzin, milieu en de socio-emotionele ontwikkeling. Leerlingen moeten leren omgaan met de gevolgen van hun gedrag.

 

Deze zin voor verantwoordelijkheid verwerven de leerlingen stapsgewijs. Dit groeiproces is een project van vallen en opstaan waarin ze begeleid worden.

 

6. Meer wereldburger worden

 

We zijn een Vlaamse en Nederlandstalige school met een ruime kijk op Europa en de wereld. Vriendschappelijke en leerrijke contacten met het buitenland zijn belangrijk.