..  KOV
 

Onze missie


Inleiding

Het Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen Diegem (KOV), wil samen met de ouders als belangrijkste opvoeders, kinderen van 2,5 tot 18 jaar een kwaliteitsvolle opleiding geven en hen mee verantwoord opvoeden. Het ziet deze beide taken als onafscheidelijk en baseert ze op waarden en een christelijke levensbeschouwing.

In onderstaande tekst beschrijven we als schoolbestuur beknopt onze opdracht en gemeenschappelijke uitgangspunten. Iedere school steunt hierop voor het uitschrijven van haar eigen opvoedingsproject. In het schoolreglement wordt dan de praktische organisatie verwoord en jaarlijks wordt dat geactualiseerd in het schoolwerkplan.
In een samenwerking tussen leerlingen, ouders, schoolteams, directie en schoolbestuur groeien missie, visie, opvoedingsproject, reglement en schoolwerkplan tot dagelijkse werkelijkheid.

Missie

Tot ondersteuning van een autonome persoonlijkheid willen we vanuit een christelijke levensbeschouwing onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst. Een toekomst in een steeds meer globaliserende, multiculturele en multireligieuze samenleving. We willen eerst benadrukken wat ons allen bindt maar de leerlingen ook uitnodigen tot een christelijke levensvisie.
Door een gemeenschappelijke taal kunnen we een samenleving opbouwen. Die taal is voor ons het algemeen Nederlands. Daarnaast hechten we veel belang aan het leren van meerdere talen en gaan we respectvol om met de thuistaal en culturele achtergrond van elke leerling.

Wat ons bovendien allen verbindt zijn de waarden van vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. In onze samenleving vertalen deze waarden zich in burgerzin: respect voor een scheiding van staat en godsdienst, scheiding van de machten, de volkssoevereiniteit, de rechtsstaat en de vrije onderneming. We zijn ervan overtuigd dat we onze huidige samenleving kunnen verbeteren, maar verliezen niet uit het oog dat de wortels van onze identiteit liggen in de culturen van het Midden-Oosten, de Grieks-Romeinse oudheid en het christendom.

We kiezen voor een democratische en participatieve opvoeding, die haar fundament vindt in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948). Rechten roepen evenwel plichten op en vrijheid roept verantwoordelijkheid op.
Onze scholen worden georganiseerd en geleid door christenen. We nodigen onze leerlingen uit de gemeenschappelijke waarden en normen te plaatsen binnen een godgelovige levensbeschouwing. Naast de waarden die we delen vanuit de ‘drie godsdiensten van het boek'(het jodendom met de Thora, christendom met de Bijbel en de islam met de Koran) ligt bij ons de nadruk op de bevrijdende boodschap van Christus. Typisch christelijke waarden bepalen ons dagelijks opvoedkundig en menselijk handelen: vrijheid tegenover bezit, bereidheid tot luisteren naar elkaar, beheerste lichamelijkheid en ook de waarden uit de Bergrede zoals naastenliefde, gerechtigheid, vergeving, zingeving van een mislukking en aandacht voor de zwakken. Dienstbaarheid aan leerlingen, ouders en gemeenschap staat centraal.

We bieden het christelijk geloof aan binnen de structuren van de katholieke gemeenschap maar met respect voor een ander geloof. Het geloof in God is dus voor onze leerlingen een aanbod en wordt nooit opgelegd. Dat aanbod is niet los te koppelen van wat voorafgaat en ons allen bindt.

Tot slot is er de persoonlijkheid van elke leerling. Aan elke jongere die bij ons school loopt, willen we dezelfde kansen bieden. We streven de totale vorming na: ontplooiing van hoofd, hart en handen. We voeden op tot vrijheid, verantwoordelijkheid en verbondenheid. Maar voor zover niet in strijd met fundamentele waarden, staan het eigen geweten en de eigen zelfstandigheid steeds voorop. Samen met de ouders hopen we dit te kunnen realiseren.