..  De Knipoog
 

Vrijwilligerswerk bij KOV vzw

De regering maakte een wet die de rechten van vrijwilligers vastlegt. Dit betekent dat organisaties die beroep doen op vrijwilligers aan een aantal verplichtingen moeten voldoen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. Langs deze weg willen wij de vrijwilligers te informeren over de verzekering e.d. Wij bezorgen u alle informatie waarvan u, volgens de wet, op de hoogte moet zijn. 

Organisatie

KOV vzw
Hellingstraat 44
1800 Vilvoorde


Doel KOV vzw:

De vereniging streeft een belangeloos doel na: het aanbieden van onderwijs en opvoeding geïnspireerd door de christelijk-katholieke traditie en keert, op straffe van nietigheid noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel Zij ontwikkelt daartoe een aantal activiteiten die zij als voorwerp heeft en die betrekking hebben op het belangeloos aanbieden van culturele, wetenschappelijke, sociale, godsdienstige en sportieve vorming en opleidingen in het kader van de afspraken gemaakt in de schoot van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen (0451.895.383) waarvan zij lid is.

De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief.

De vzw mag alle handelingen ondernemen ter bevordering van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel. Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het vermelde statutaire doel met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is in de zin van art. 182 WIB92 en waarvan de opbrengsten volledig zullen bestemd worden voor hierboven vermelde doel.

Aansprakelijkheid

Het kan zijn dat je schade veroorzaakt tijdens de activiteiten die je als vrijwilliger uitoefent. Als school zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Zelf ben je wel verantwoordelijk voor de schade die veroorzaakt werd door het bedrog dat je pleegde of de zware fout die je beging. Voor schade veroorzaakt door lichte fouten ben je niet zelf verantwoordelijk, behalve als dit meermaals voorkomt. 

Verzekering

Onze school heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten bij het IC-verzekeringen. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de school en van de vrijwilligers. Je kunt de polis inzien op het secretariaat. Als je tijdens een activiteit als vrijwilliger van de school schade veroorzaakt aan een ander, dan zal de verzekering tussenkomen. In deze polis zit ook rechtsbijstand. 
Onze school heeft eveneens een verzekeringscontract afgesloten dat lichamelijke schade van de vrijwilligers dekt. Dat betekent dat je verzekerd bent als je een ongeval overkomt tijdens activiteiten die je als vrijwilliger van de school uitvoert. Je bent eveneens verzekerd als je onderweg bent naar of van de activiteit. Dit verzekeringscontract werd afgesloten bij IC-verzekeringen, Ook deze polis kan je inzien op het secretariaat. 

Vergoedingen

Niemand kan verplicht worden om activiteiten als vrijwilliger uit te voeren. Voor de activiteiten die je als vrijwilliger uitvoert, kan een vergoeding uitgekeerd worden binnen de door de wetgeving bepaalde grenzen.

Geheimhoudingsplicht

Soms vernemen vrijwilligers geheimen of vertrouwelijke informatie bij het uitvoeren van hun activiteiten. Als vrijwilliger ben je dan verplicht om deze informatie geheim te houden.