..  De Knipoog
 
        PEDAGOGISCH PROJECT

D

Dynamisch:

Wij streven naar een school die dynamiek uitstraalt. Kinderen mogen er speels en creatief hun grenzen verleggen in afwisselende activiteiten. Ons enthousiast en energiek team staat open voor zinvolle vernieuwing. Nascholingen en onderlinge communicatie vormen een bron van inspiratie. Onze inzet motiveert de leerlingen, de ouders en het team.

E


Elk kind is uniek.

Wij werken vanuit de totale persoon van elk kind: hoofd, handen, hart.
Het kind staat centraal. Elk kind is uniek met zijn mogelijkheden en kwaliteiten. Het krijgt de kans om zijn talenten te ontwikkelen en te ontdekken op zijn eigen tempo. We streven de ontwikkeling van de totale persoon na: hoofd, handen, hart. En we leren de kinderen respect te hebben voor een ander zijn "uniek zijn".
We geloven in de groeikansen van elk kind.
We nemen de kinderen zoals ze zijn en reiken kansen aan om hun totale persoon te ontplooien.

K

Katholiek Onderwijs: (12 grondwaarden)

- respect voor de eigenheid van ieder mens
- verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen
- menswaardig
- solidariteit
- vreugde om de schepping en het leven
- dankbaarheid
- verwondering
- respect en zorg voor mens en natuur
- vertrouwen in het leven
- vergeving schenken en ontvangen
- hoop in de toekomst
- zorgzame nabijheid en troost

Vertrekkend vanuit ons katholiek geloof willen wij de 12 grondwaarden voorleven en doorgeven aan onze kinderen. Wij verwachten zowel van ouders als kinderen dat ze deze waarden respecteren en naleven. We staan open voor andere godsdiensten maar het katholiek geloof en de daarbij horende rituelen staan centraal op onze school.

N

Nederlandstalig Onderwijs

Wij zijn een Nederlandstalige school. Binnen de schoolmuren is dit de enige gangbare taal.

I

Inleven in de leefwereld van elk kind

We vertrekken vanuit de mogelijkheden van het kind. We leggen het accent op het proces dat onze kinderen doormaken.
Als empathische begeleider bieden we de kinderen de kans om vanuit hun interesse en fantasie de wereld te ontdekken. We vertrekken vanuit de wereld van de kinderen en breiden deze uit.

P

Prikkelend en uitdagend

We scheppen een stimulerend opvoedingsklimaat, dat kinderen zoveel mogelijk prikkelt en uitdaagt. Onze activiteiten sluiten aan bij de mogelijkheden en ervaringen van de kinderen. In onze school streven we naar prikkelende en uitdagende activiteiten. Hiervoor werken we thematisch, we proberen hierbij rekening te houden met de inbreng en interesse van de kinderen.
We trachten elk kind te betrekken en te motiveren door differentiatie, een krachtige leeromgeving, een positief klasklimaat en verschillende werkvormen. Zo spreken we de talenten van ieder kind aan, op weg naar een verdere ontwikkeling.

 

O

Overleg en samenwerking

We werken allen samen aan hetzelfde doel: de opvoeding van de kinderen.
Iedereen doet dat volgens zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden: het schoolbestuur, het team, de directie, de ouders, het CLB, de pedagogische begeleiding en externen.

 

O

Ouderbetrokkenheid

Loopt de samenwerking gesmeerd, dan is een goede schoolloopbaan gegarandeerd!

 

G

Geloven in de groeikansen van elk kind.

We nemen de kinderen zoals ze zijn, we geloven in hun groeikansen en stellen alles in het werk om hen naar een hoger niveau op te tillen. We hebben respect voor de uniciteit van ieder kind en we willen werk maken van de pedagogie van de hoop.

   
   
   

XX"="">XX">