..  Biekorf
  

 


1. De christelijke identiteit van onze school


1. Onze houding richt zich op wat Jezus Christus ons heeft voorgedaan en ons heeft verteld. Meer speciaal richten wij onze houding naar het verhaal van De barmhartige Samaritaan waarbij de onbaatzuchtige liefde centraal staat. Maar dit verhaal weerspiegelt ook een heleboel andere christelijke en humane waarden, waarvan hier slechts enkele voorbeelden volgen: eerlijkheid, verdraagzaamheid, de aanvaarding van een ander in zijn eigenheid, dankbaarheid, geborgenheid.

2. Onze houding richt zich op respect, respect dat alleen maar werkzaam is als het in beide richtingen werkt:
- voor heel Gods schepping
- respect tussen directie en leerkrachten
- respect tussen de leerkrachten onderling
- respect tussen leerkrachten en kinderen
- respect tussen de kinderen onderling
- respect tussen personeel en ouders

3. Onze houding richt zich op het vormen van onze band met de lokale gemeenschap.2. Een degelijk en samenhangend onderwijskundig aanbod


1. Het schoolteam werkt aan het verwerven van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen aan de hand van het ontwikkelingsplan en de leerplannen van het VVKBaO.

2. In ons onderwijs vertrekken we steeds vanuit de mogelijkheden van elk kind (handen, hart, hoofd).

3. Naast de cognitieve ontwikkeling van elk kind besteden we aandacht aan het vaardig leren omgaan met de leerstof, de sociale vaardigheden, het leren leren en de emotionele ontwikkeling.

4. Waar mogelijk vertrekken de onderwijsinhouden die wij aanbieden vanuit de leefwereld van het kind.


3. Stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende didactische aanpak


1. Het opvoedingsklimaat is veilig, open en motiverend.

2. De leeromgeving is aangenaam, veilig en uitnodigend.

3. De afspraken en regels zijn duidelijk gesteld en voor iedereen gelijk.

4. Elk kind mag leven, leren en werken op eigen niveau en tempo.

5. Elk kind is eigenaar van zijn eigen leerproces. Wij willen elk kind daarbij ondersteunen.

6. We helpen en begeleiden elk kind in zijn ontwikkeling naar het kunnen samenwerken en communiceren.4. Zorgbreedte : werken aan de ontplooiing van elk kind


1. Elk kind verdient onze aandacht en onze geborgenheid, zodat elk kind zich goed kan voelen.

2. Onze bezorgdheid gaat uit naar elk kind in alle aspecten van zijn persoonlijkheid.

3. Onze zorg voor elk kind gaat zover als het draagvlak van onze school, van ons team, dit toelaat.5. De school als organisatie en als gemeenschap


1. Duidelijke afspraken, schriftelijk vastgelegd, worden door alle personeelsleden nageleefd.

2. Werkgroepen staan in voor de verschillende schoolse aandachtspunten en activiteiten.

3. In onze school werken alle personeelsleden als een actief lid van het team en onderschrijven zij allemaal het opvoedingsproject.

4. Alle betrokkenen bouwen samen aan onze schoolgemeenschap.

5. Ons team bouwt steeds voort aan een hechte en gemotiveerde groep.

6. Ons team streeft ernaar elke belangrijke informatie zo snel als mogelijk te laten doorstromen naar alle betrokkenen.